Wedstrijdreglement

1. Deelnemersprofiel

1.1 Een deelnemer aan de wedstrijd Horecatalent: volgt een door het ministerie

       van OC&W erkende opleiding

1.2 Studenten van de deelnemende ROC’s hebben tot  1 februari voorrang bij inschrijving.

2. Wedstrijdcommissie

2.1 Voor de wedstrijdcommissie worden leermeesters en/of ondernemers uit de Horeca en docenten

       horeca beroepsonderwijs benaderd door de commissie Stichting Horecatalent Achterhoek.

2.2 Taken van de wedstrijdcommissie: beoordelen, vaststelling wedstrijdopdrachten,

       Boordelingscriteria, creëren van draagvlak voor de wedstrijd binnen de bedrijfstak horeca.

3. Juryprofiel

3.1 Een jurylid van Horecatalent Achterhoek is werkzaam in een erkend leerbedrijf en is bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van wedstrijdopdrachten en/of beoordelingen.

4. Aanmelding voor de wedstrijd

4.1 Aanmelding vindt digitaal plaats via coördinator van de deelnemende ROC.

4.2 Bij definitieve inschrijving krijgt men nadere informatie omtrent de wedstrijd.

4.3 Alle deelnemers krijgen na afloop van de wedstrijd een oorkonde en een puntenlijst.

5. Gedragsregels

5.1 De deelnemer aan de wedstrijd Horecatalent, kok is gekleed in koksbroek, koksbuis,

      kokssloof,  koksdoek,  koksmuts en gesloten schoeisel.

5.2 De deelnemer aan de wedstrijd Horecatalent Achterhoek, gastheer/-vrouw is gekleed in

       kostuum of bedrijfskleding zonder naam.

5.3 De deelnemer verplicht zich aanwezig te zijn op het in de oproep vermelde tijdstip.

5.4 De deelnemer verplicht zich de werkplek in dezelfde toestand achter te laten zoals deze bij

      aanvang van de wedstrijd aangetroffen werd.

5.5 De deelnemer is verantwoordelijk voor teruggave van alle materialen die hem door de

      organisatie zijn verstrekt.

5.6 Een deelnemer is aansprakelijk voor alle schade door hem of aan derden geleden,

      die hij heeft veroorzaakt tijdens zijn verblijf in het gebouw waar de wedstrijd plaatsvindt.

5.7 De wedstrijdcommissie en jury zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor schade

      die het gevolg mocht zijn van hun betrokkenheid bij de wedstrijd en al het geen daarmee in

       verband staat, behoudens in geval hun grove schuld of opzet verweten kan worden.

5.8 Met betrekking tot alle ingrediënten geldt dat de deelnemer te allen tijde dient te voldoen

       aan de wettelijke voorschriften die gelden voor het bereiden, behandelen en bewaren van

       eet-  en drinkwaren (HACCP).

6. Annuleringen

6.1 Annulering van de deelname aan de wedstrijd kan alleen door het ROC van de kandidaat en

      uitsluitend schriftelijk.

7. Slotbepalingen

7.1 Het kan voorkomen dat deelnemers aan Horecatalent tijdens hun deelname gefotografeerd

       worden. De wedstrijdcommissie heeft het recht deze foto’s voor publicatie te gebruiken.

7.2 Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.  

8. Welke ROC wordt kampioen van Oost Nederland.

8.1 Bij ieder onderdeel tellen per ROC maximaal twee leerlingen mee voor de score,

       dit zijn de 2 leerlingen met de hoogste score.

       Er tellen dus maximaal 10 leerlingen mee voor de score.

8.2  ROC’s die met minder dan 10 leerlingen meedoen hebben dus minder kans op een hoge score.

8.3  Puntenverdeling: 1e plaats 10 punten, 2e plaats 6 punten, 3e plaats 3 punten, 4e plaats 1 punt.

8.4  Bij een gelijk aantal totaal punten wint het ROC die de meeste 1e plaatsen heeft, biedt dat geen uitkomst dan wie de meeste 2e plaatsen heeft enz.

Wij als bestuur van SHA wensen jullie heel veel succes en een leerzame dag